javascript
   

Tájékoztatás a forgalomba hozatali engedély jogosultjai részére az új farmakovigilancia szabályozás átmeneti rendelkezéseivel kapcsolatban July 2012


Tájékoztatás a forgalomba hozatali engedély jogosultjai részére az új farmakovigilancia szabályozás átmeneti rendelkezéseivel kapcsolatban

 1. Mellékhatás-bejelentési kötelezettségek

Az új farmakovigilancia szabályozás életbe lépését követő átmeneti időszakban (2012. július 2./21. –2015. július 2./21.) az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban Intézet) az alábbiak szerint kéri a spontán mellékhatás-bejelentések továbbítását az Intézet részére:

Felhívjuk a jogosultak figyelmét arra, hogy az EU egyes nemzeti hatóságainak követelményei a jogosultak mellékhatás-bejelentési kötelezettségeire vonatkozóan eltérőek lehetnek az átmeneti periódus alatt.

1.1 Súlyos esetek

Magyarország területén előfordult esetek

A jelentést a EudraVigilance (EV) rendszeren keresztül továbbítani kell mind az OGYIP, mind azEVHUMAN azonosítóra. Ez azt jelenti, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben a jogosult közvetlenül küldi el a jelentését a EV-adatbázisba, melyről az Intézetnek is értesítést küld. Az Intézet a jogosultaktól származó jelentéseket ezentúl nem küldi tovább a központi adatbázisba.

Az új jelentési követelmény implementálására az Intézet 3 hónapos átmeneti periódust vezet be, mely 2012. július 21-től 2012. október 21-éig tart annak érdekében, hogy a jogosultak zavartalanul átállhassanak az megváltozott jelentési folyamatra. Október 21-ét követően egyedül a jogosult felelőssége lesz, hogy jelentése beérkezzen a központi EV-adatbázisba. A követelményeknek való megfelelést az Intézet ellenőrizni fogja.

Az Európai Unió területén, de Magyarországon kívül előfordult esetek

Magyarország nem kér értesítést ezekről az esetekről. Az Európai Unió területén előfordult súlyos esetek jelentését illetően a területileg illetékes tagállam nemzeti hatóságának követelményei az irányadóak, melyről a EV honlapján tájékozódhat (publikálása hamarosan).

Az Európai Unió területén kívül előfordult esetek

Magyarország nem kér értesítést ezekről az esetekről sem. Az Európai Unió területén kívül fellépő súlyos esetek közvetlenül a központi EV-adatbázisba küldendőek (azaz az EVHUMAN azonosítóra), ezen kívül egyes tagállamok szintén értesítendők. Az egyes tagállamok követelményeiről a EV honlapján tájékozódhat.

1.2 Nem súlyos esetek

Az Intézet nem kéri a jogosultakhoz érkező nem súlyos esetek beküldését. Az átmeneti időszak alatt előforduló nem súlyos esetek jelentési kötelezettsége szintén eltér az egyes tagállamok között, melyről a EV honlapján tájékozódhat.

Felhívjuk a jogosultak figyelmét arra, hogy az egyes tagállamok által előírt jelentési kötelezettségektől függetlenül a készítményükkel kapcsolatos minden mellékhatást, legyen az súlyos vagy nem súlyos, és történjen bárhol a világban, adatbázisukban rögzíteniük kell, és azt az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentésekben elemezniük szükséges. A hatóság az egyes esetekről line listing-et vagy a nem súlyos mellékhatásokról elemzést kérhet, ha azt indokoltnak tartja. Rögzíteni kell minden olyan esetet is, mely mellékhatást nem tartalmaz, de a készítmény előny-kockázat viszonyának értékelésekor fontos információt szolgáltathat (pl. terhesség alatti gyógyszerexpozíció, gyógyszerelési hiba, helytelen használat, visszaélés, túladagolás, stb.).

2. Időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések (PSUR)

2.1 Felmentés a PSUR-ok benyújtása alól

Az új farmakovigilancia szabályozás értelmében a generikumok [2001/83/EK irányelv 10(1) cikkely alapján engedélyezett], a WEU-készítmények [10a cikkely], a hagyományos növényi gyógyszerek [16a cikkely] és a homeopátiás készítmények [14 cikkely] felmentést kapnak a PSUR-ok benyújtása alól. Egyes hatóanyagok esetében azonban továbbra is szükséges lesz a PSUR-ok benyújtása, ha a hatóságok úgy tartják indokoltnak, pl. mert az innovátor készítménye visszavonásra került vagy az adott hatóanyaggal kapcsolatban gyógyszerbiztonsági aggály merült fel. Az EURD (European Union Reference Date) lista rendelkezni fog arról, hogy mely hatóanyagokra vonatkozóan szükséges PSUR benyújtása a fenti kategóriák esetén is. Az EURD lista életbe lépéséig – mely 2013 áprilisában várható – az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) hamarosan publikálandó tájékoztatása helyettesíti a listát ilyen szempontból.

2.2 A PSUR-ok benyújtási határideje

A PSUR-ok az alábbi határidőkkel kerülnek benyújtásra az átmeneti periódus alatt, függetlenül attól, hogy a régi vagy az új formátumot követik:

· A maximum 12 hónapos periódust lefedő PSUR-ok esetén a PSUR zárópontjától számított 70 naptári napon belül.

· A 12 hónapnál hosszabb periódust lefedő PSUR-ok esetén a PSUR zárópontjától számított 90 naptári napon belül.

· A nemzeti hatóság által kért soron kívüli PSUR-ok benyújtási határideje az erről szóló kérelemben lesz feltüntetve, máskülönben a PSUR zárópontjától számított 90 naptári napon belül.

A PSUR-ok zárópontja az EURD lista életbe lépéséig változatlan marad, várhatóan 2013 áprilisát követően pedig a lista fogja meghatározni. Ha a forgalomba hozatali engedélyben ettől eltérő zárópont szerepel, azt módosítási kérelem keretében összhangba kell majd hozni a listával. Az erre vonatkozó útmutató később várható.

2.3 PSUR-ok benyújtása a hatóság számára

Ameddig az EMA új PSUR tárháza nem készül el, a PSUR-okat továbbra is be kell nyújtani azon nemzeti hatóság részére, ahol a készítmény forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik, illetve centrális készítmények esetén az EMÁ-nak. Az Intézet a PSUR-okat az alábbi formában kéri benyújtani:

· E-mailen, az adr.box@gyemszi.hu címre, illetve ha a dokumentum mérete ezt nem teszi lehetővé, CD-ROM-on, de ebben az esetben is egyidejűleg értesítést kell küldeni a benyújtás tényéről azadr.box@gyemszi.hu címre

· Formátum: 1 példány pdf formátumban, illetve egyidejűleg 1 példány word formátumban is, ha Magyarország referencia tagállam [(Co)-Rapporteur, RMS vagy PSUR-RMS].

Az egyes tagállamok követelményei a PSUR-ok benyújtásával kapcsolatban eltérőek lehetnek, melyrőlaz EMA honlapján tájékozódhat.

2.4 A PSUR-ok formátuma

A PSUR új formátuma megtalálható az Európai Bizottság 2012. június 19-én közzétett végrehajtási rendeletében.

A végrehajtási rendelet közzétételétől számítva hathónapos átmeneti periódus lép életbe, amely időszak alatt a jogosultak a Volume 9A-ben megtalálható régi PSUR formátumot, valamint a végrehajtási rendeletben rögzített új PSUR formátumot is használhatják, függetlenül az értékelési folyamat típusától.

A hathónapos átmeneti időszak alatt benyújtott, a régi formátum alapján elkészített PSUR-oknak azonban egy átfogó előny-kockázat elemzést is tartalmazniuk kell a PSUR-ban, vagy a beadólevél mellékleteként. A hathónapos átmeneti időszak nem a záróponthoz, hanem a PSUR beadási dátumához igazodik.

Az új formátum és tartalom alapján elkészített PSUR-oknak nem kell tartalmaznia az adott időszakban előforduló esetek listáját (line listing), a listát azonban az EMA, illetve a nemzeti hatóság kérésére be kell nyújtani.

3. Kockázatkezelési Terv (RMP)

3.1 Kockázatkezelési Terv benyújtása az engedélyezési kérelem részeként

Minden egyes forgalomba hozatali engedély iránti kérelem részeként Kockázatkezelési Tervet (RMP) is be kell nyújtani 2012. július 2./21. után, függetlenül a kérelem jogalapjától.

Ez a követelmény nem vonatkozik azon kérelmekre, amelyeket 2012. július 2./21. előtt nyújtott be a kérelmező, nem tartalmaznak RMP-t, és értékelésük július 2/21-én még folyamatban van.

Továbbra sem szükséges RMP-t benyújtani a hagyományos növényi gyógyszerek és a homeopátiás készítmények esetén. Azonban szükséges RMP benyújtása azon gyógynövény-tartalmú készítmények esetén, melyek nem esnek a hagyományos növényi gyógyszer kategóriába, valamint azon homeopátiás szerek esetében, melyek nem az egyszerűsített eljárással lettek engedélyezve.

3.2 A Kockázatkezelési Terv formátuma

Az RMP új formátuma megtalálható az Európai Bizottság 2012. június 19-én közzétett végrehajtási rendeletében.

A végrehajtási rendelet közzétételének dátumától számított hathónapos átmeneti periódusban a jogosultak az RMP régi, illetve az új formátumát egyaránt használhatják.

A frissített RMP sablon várhatóan 2012 szeptemberében lesz elérhető.

3.3 A Kockázatkezelési Terv összefoglalója, és közzététele a nemzeti gyógyszeres web-portálon, illetve az EMA web-portálján

Ezúton hívjuk fel a jogosultak figyelmét arra, hogy az RMP-k összefoglalója publikálásra kerül a nemzeti, illetve az Európai Gyógyszerügynökség web-portálján. Ez a követelmény a már forgalomba hozatali engedéllyel és RMP-vel rendelkező készítményekre is érvényes. Az engedélyezési folyamat során a kérelmezőnek be kell nyújtania az RMP magyar nyelvű összefoglalóját azt követően, hogy az a folyamat során az RMP elfogadásra került (de mindenképpen a folyamat lezárulása előtt). Már létező RMP esetén kérjük a jogosultat, hogy a magyar nyelvű összefoglalót legkésőbb 2012. december 31-ig juttassa el az Intézet részére.

Az RMP összefoglalója a Bizottság végrehajtási rendeletében megtalálható formátumot követi, tartalmilag pedig a GVP modulban lefektetett irányelvek vonatkoznak rá.

4. A Farmakovigilancia Rendszer Törzsdokumentációja (PSMF) és a farmakovigilancia rendszer összefoglalója

4.1 A farmakovigilancia rendszer összefoglalójának (summary of the pharmacovigilance system) benyújtása az engedélyezési kérelem részeként, illetve a PSMF bevezetése

Az új farmakovigilancia szabályozás hatályba lépésétől kezdve, azaz 2012. július 2-től a centrálisan törzskönyvezett készítmények esetén, továbbá 2012. július 21-től a nemzetileg és az MR/DC úton törzskönyvezett készítmények esetén farmakovigilancia rendszer összefoglalót kell a kérelemben benyújtani az 1.8.1-es modulban a Farmakovigilancia Rendszer Részletes Leírása (DDPS) helyett. A DDPS szerepét a Farmakovigilancia Rendszer Törzsdokumentációja (PSMF) veszi át, melyet ugyan nem kell rutinszerűen a hatóság részére értékelésre benyújtani, de minden, az új követelmények szerint benyújtott készítményre már PSMF-t kell bevezetni, és mind a dokumentumnak, mind a mögötte álló farmakovigilancia rendszernek létre kell jönnie a készítményre vonatkozó engedélyezési kérelem első benyújtásakor.

Az új követelményrendszer (farmakovigilancia rendszer összefoglaló a dossziéban és PSMF létrehozása) az alábbi ütemezés szerint veszi át a régi szabályozás (DDPS benyújtása) helyét:

· Új engedélyezési kérelem csak az új követelményeknek megfelelően indítható.

· Már létező forgalomba hozatali engedélyek, illetve folyamatban lévő engedélyezési eljárások esetén, az alábbiak közül legkorábban esedékes időpontban kell áttérni az új követelményrendszerre:

- felújítási kérelem benyújtásakor

- feltételes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező centrális termékek esetén az évenkénti felújítási kérelem benyújtásakor

- legkésőbb 2015. július 2/21-ig.

A fenti követelmény minden egyes forgalomba hozatali engedélyre vonatkozik, függetlenül attól, hogy eddig a forgalomba hozatali engedély dossziéja tartalmazott-e DDPS-t.

A forgalomba hozatali engedély kérelmezőjének vagy jogosultjának lehetősége van arra, hogy bevezesse a PSMF rendszerét a fent említett kötelező határidők előtt abban az esetben, ha a PSMF az új szabályozásban előírtaknak teljes mértékben megfelel.

A 2012. július 2/21-én függőben lévő új forgalomba hozatali engedély iránti kérelmek esetén nem kötelező az értékelési folyamat során benyújtani a farmakovigilancia rendszer összefoglalót és bevezetni a PSMF-et a már benyújtott DDPS helyett.

A PSMF és a farmakovigilancia rendszer összefoglalójának bevezetése (az új forgalomba hozatali engedélyek iráni kérelmektől és a felújításoktól eltekintve) módosítási eljárás keretében fog megtörténni, az új módosítás típusa (várhatóan Type IAIN) hamarosan elérhető lesz a vonatkozó irányelvben.

Felhívjuk a jogosultak figyelmét arra, hogy az Intézet által Magyarországon még az új szabályozás életbe lépése előtt – 2010-ben – nemzeti hatáskörben, átmeneti jelleggel bevezetett úgynevezett „farmakovigilancia rendszer törzsdokumentáció (master file)” nem egyezik meg sem tartalmilag, sem formailag a 2012. július 2/21-től életbe lépő szabályozással hivatalossá váló PSMF-fel.

4.2 A farmakovigilancia rendszer összefoglalóban bekövetkezett változás benyújtása módosításként

Az összefoglalóban bekövetkező alábbi változások esetében kell módosítást benyújtani (melynek módja az irányelvben később kerül meghatározásra):

· Változás a farmakovigilanciáért felelős személy (EU-QPPV) adataiban

· a PSMF helyében bekövetkezett változás

4.3 A PSMF és farmakovigilancia rendszer összefoglaló benyújtása hagyományos növényi gyógyszerek és homeopátiás készítmények esetén

A hagyományos növényi gyógyszerek és a homeopátiás készítmények esetén egyaránt szükséges farmakovigilancia rendszert működtetni és PSMF-et fenntartani. A engedélyezési dokumentációban azonban farmakovigilancia rendszer összefoglalót nem szükséges benyújtani.

Azon növényi gyógyszerek esetén azonban, amelyek nem esnek a hagyományos növényi gyógyszer kategóriába, nem mentesülnek az összefoglaló benyújtása alól.

5. Engedélyezést követően végzett gyógyszerbiztonsági vizsgálatok (PASS)

A PASS vizsgálatok protokolljának, annak módosításainak és végső eredményeinek értékelésére és benyújtására vonatkozó új folyamatok egyelőre csak azokra a PASS vizsgálatokra vonatkoznak, amelyeket a forgalomba hozatali engedély feltételeként 2012. július 2./21. után szabtak ki.

Felhívjuk a jogosultak figyelmét arra, hogy a beavatkozással nem járó vizsgálatok (így az ebbe a kategóriába sorolható PASS vizsgálatok) engedélyezése 2012. július 21-től átkerül az Intézethez, és a továbbiakban az Intézet tartja a kapcsolatot a beavatkozással nem járó vizsgálatok engedélyezése során véleményező szakhatóságként eljáró ETT-TUKEB-bel. Kérjük, hogy a dokumentációt a továbbiakban kizárólag az Intézet részére küldjék (Klinikai Vizsgálatok Osztálya), melyet az ETT-TUKEB felé az Intézet továbbít.

6. Felújítások

A felújítások benyújtására vonatkozó új kötelezettségek, amelyek szerint a felújítási kérelmet 9 hónappal a forgalomba hozatali engedély lejárata előtt kell benyújtani, azon készítmények esetén érvényesek, melyek forgalomba hozatali engedélye 2013. április 2./21. után jár le. A frissített felújítási irányelvbenlefektetett, az új tartalomra és benyújtási folyamatra vonatkozó kötelezettségek 2012. július 2/21-től lépnek hatályba, és minden felújítási kérelemnek, amelyet 2012. július 2./21. után nyújtanak be, meg kell felelnie az új követelményeknek.

Az új felújítási kérelem részeként nem kell ezentúl PSUR-t, PSUR Addendum Report-ot, Summary Bridging Report-ot és line listing-et benyújtani.

Azonban rendkívül fontos, hogy PSUR hiányában a klinikai összefoglaló tartalmazzon az adott készítményre vonatkozó átfogó előny-kockázat értékelést.

További tájékoztatás az új farmakovigilancia szabályozás átmeneti rendelkezéseivel kapcsolatban azEMA honlapján olvasható.

<<<BACK

Pro-Pharma ’93 Gyógyszeripari Tanácsadó Intézet Kft.
1144 Budapest, Füredi utca 34.
Tel.: 06-1-231-8060 Fax: 06-1-790-1038
e-mail: company@propharma.hu